ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Pimpelmees: de Vennootschap Onder Firma Pimpelmees, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50732056. Pimpelmees is een handelsnaam van Pimpelmees V.O.F. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Pimpelmees behang.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pimpelmees een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Pimpelmees voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van geboortekaartjes, behang, behangcirkels en muurstickers.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pimpelmees en de klant krachtens welke Pimpelmees de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Pimpelmees worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.pimpelmees.com en www.pimpelmeesbehang.com.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pimpelmees gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Pimpelmees en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Pimpelmees zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. AANBOD EN AANBIEDINGEN
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
3.2. Pimpelmees zal in het aanbod aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen product.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Pimpelmees het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Pimpelmees gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pimpelmees niet.
3.5. De te leveren producten worden vooraf gefactureerd, Pimpelmees zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Pimpelmees gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Speciale aanbiedingen/acties gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. Pimpelmees behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.9. Pimpelmees is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Pimpelmees verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Pimpelmees binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de producten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pimpelmees onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Pimpelmees heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Pimpelmees zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Pimpelmees wil annuleren is dit alleen mogelijk als het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Pimpelmees schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR PIMPELMEES
5.1. Pimpelmees garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Pimpelmees spant zich in om de gegevens die Pimpelmees voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Pimpelmees met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Pimpelmees is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Pimpelmees uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Pimpelmees eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Pimpelmees en/of overige promotionele uitingen van Pimpelmees.
5.6. Pimpelmees is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Pimpelmees tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Na het plaatsen van een bestelling met betrekking tot het gepersonaliseerde drukwerk of het te personaliseren product, is Pimpelmees niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk/het gepersonaliseerde product.
5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Pimpelmees is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Pimpelmees spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met producten en drukwerk zo goed mogelijk op te lossen.
5.9. Bij onjuist gebruik of bij onjuist aanbrengen is Pimpelmees niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor opgetreden verkleuring en/of het krimpen van producten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Pimpelmees te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Pimpelmees onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Pimpelmees om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pimpelmees zijn verstrekt, heeft Pimpelmees het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Pimpelmees steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Pimpelmees geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Pimpelmees binnen 14 dagen na levering van het product (met uitzondering voor reeds aangebrachte of verzonden producten) doch uiterlijk binnen 60 dagen. Pimpelmees streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze pagina. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
De klant vrijwaart Pimpelmees één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Pimpelmees nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Pimpelmees niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Pimpelmees inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Pimpelmees is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Pimpelmees tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een niet gepersonaliseerd product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Pimpelmees mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten en de verzendkosten retour.
6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Pimpelmees. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
• producten die door Pimpelmees tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, speciale kleuren, data, speciale maatwerkvoering of een persoonlijke aanpassing aan het ontwerp etc.);
• producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• behang en behangcirkels die uit het plastic gehaald zijn. Dit in verband met de kwetsbaarheid van het product en het niet kunnen wederverkopen als de plasticbeschermlaag verwijderd is i.v.m. mogelijke beschadigingen.
6.13. Indien de klant Pimpelmees de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen zoals geboortekaartjes vervalt de mogelijkheid tot annuleren en vervalt daarmee het herroepingsrecht.
6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.
6.16. Pimpelmees kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
6.17. Pimpelmees verstuurt de producten met pakketpost. Pimpelmees is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.
6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten.
De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Pimpelmees. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Pimpelmees, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Pimpelmees te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Pimpelmees opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van geboortekaartjes zal Pimpelmees de bestellingen binnen 1-2 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Behang, behangcirkels, en muurstickers worden binnen 3-8 werkdagen verzonden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. Een door Pimpelmees vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Pimpelmees niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Pimpelmees, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Pimpelmees mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Pimpelmees beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Aan de leveringsplicht van Pimpelmees zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pimpelmees geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.
7.8. Indien de levering onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Pimpelmees een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Pimpelmees onderzoek doen naar de levering bij de verzender en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.
7.9. Producten of diensten welke door Pimpelmees worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.
7.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of behang op kan treden, dat binnen een drukgang en/of meerdere rollen behang kleurverschillen kunnen ontstaan en er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.
7.11. Na het plaatsen van een bestelling voor behang en/of geboortekaartjes kan de klant geen wijzigingen meer doorvoeren in opdruk en/of aantallen.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Pimpelmees besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Pimpelmees besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voor particulieren geldt het wettelijke BIK-tarief) bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Pimpelmees voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Pimpelmees verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Pimpelmees kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Pimpelmees een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Pimpelmees geleverde producten en diensten blijven eigendom van Pimpelmees totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Pimpelmees zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, foto’s, teksten, behang, muurstickers, modellen, (bron-)bestanden, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Pimpelmees tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Pimpelmees geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de producten/diensten.
9.3. De inhoud van de website van Pimpelmees, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Pimpelmees en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Pimpelmees.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Pimpelmees ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Pimpelmees, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Pimpelmees geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Pimpelmees is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Pimpelmees plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Pimpelmees vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Pimpelmees recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Pimpelmees en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Pimpelmees gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
10.2. Indien Pimpelmees onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,-. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Pimpelmees dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pimpelmees aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Pimpelmees toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Pimpelmees sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Pimpelmees geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Pimpelmees.
10.5. Pimpelmees is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. De klant vrijwaart Pimpelmees voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Pimpelmees.
10.7. Pimpelmees is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. Pimpelmees is niet volledig aansprakelijk voor beschadigingen die ontstaan tijdens de verzending.
10.9. Pimpelmees is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Pimpelmees is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Pimpelmees is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Pimpelmees weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Pimpelmees kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Pimpelmees een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Pimpelmees onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Pimpelmees of Pimpelmees zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Pimpelmees, wanprestatie door leveranciers van Pimpelmees waardoor Pimpelmees haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Pimpelmees of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Pimpelmees tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Pimpelmees in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pimpelmees en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
12.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Pimpelmees alleen bindend indien en voor zover deze door Pimpelmees uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
12.3. Pimpelmees spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
12.4. Indien Pimpelmees op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
12.5. Zowel de klant als Pimpelmees zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
12.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
12.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Pimpelmees hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
12.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pimpelmees partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.9. De klant en Pimpelmees zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
12.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Pimpelmees en de klant.

DISCLAIMER
De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Pimpelmees en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Pimpelmees.

De door Pimpelmees verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Pimpelmees streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Pimpelmees ingericht en worden niet door Pimpelmees gemaakt.

Pimpelmees aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

versie: januari 2022(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 P I M P E L M E E S | sitemap | rss